NOVINKY a ZMĚNY k úplatě za předškolní vzdělávání od 1.1.2024

Vzhledem k novele § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) bude s účinností od 1.1.2024 NOVĚ stanovovat výši úplaty za předškolní vzdělávání ZŘIZOVATEL.

V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb. ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Podle doposud účinných právních předpisů měsíční výši úplaty v mateřských školách, školních družinách a klubech stanovovali jednotliví ředitelé škol a školských zařízení. Nově bude měsíční výši úplaty stanovovat zřizovatel a výpočet nebude již vázán na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy nebo školského zařízení, ale na výši minimální měsíční mzdy.

Jak stanoví zřizovatel výši úplaty?

Měsíční výše úplaty na období školního roku 2023/2024 byla již stanovena podle dosavadních pravidel řediteli škol. Zřizovatel bude nově stanovovat měsíční výši úplaty podle upraveného znění vyhlášek až na školní rok 2024/25.

Měsíční výše úplaty bude stanovena usnesením rady obce.

U mateřských škol může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 8 % základní sazby minimální měsíční mzdy. Maximální měsíční výše úplaty se odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu, která je platná v době stanovení měsíční výše úplaty.

Od 1.1.2024 je stanovena výše minimální měsíční mzdy na 18 900 Kč a maximální možná měsíční výše úplaty může činit 1 512 Kč v mateřských školách,

Zřizovatel stanoví měsíční výši úplaty v předškolním vzdělávání na další školní rok nejpozději do 30.6. předcházejícího školního roku. Ředitel školy nebo školského zařízení následně vhodným způsobem informuje zákonné zástupce.

Pro školní rok 2024/25 stanoví zřizovatel výši úplaty nejpozději do 30.6.2024.

Pokud zřizovatel nestanoví v daném termínu měsíční výši úplaty, zůstává její výše na období dalšího školního roku stejná jako v předcházejícím školním roce. Toto platí i v přechodném období, tzn. pokud zřizovatel výši měsíční úplaty nestanoví, bude nadále ve stejné výši, jako ji v předcházejícím školním roce nastavil ředitel.

NOVĚ s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/2025, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.